rashink


rashinklogo logo
−rashink = 羅針盤+think−
"人々の想いを指し示す羅針盤"、それがrashinkです。